Nghệ sĩ Bạch Long: 'Mẹ mất, Thành Lộc vẫn tỉnh bơ diễn' 4 bài viết