Nhà sản xuất 'Trạng Quỳnh' xin lỗi vì tung tin Nhã Phương sắp sinh con 3 bài viết