Hồ Quang Hiếu than "thiếu nợ", fan không những không thương lại bình luận bất ngờ. 1 bài viết