Do vấn đề Trung-Hàn nên chương trình đã đổi tên thành "Keep Running" từ mùa 5. 2 bài viết