Đặc biệt còn nhắc tới một nhân vật "từng là đồng đội" của chồng? 2 bài viết